Designed by Сайт города Чита

Designed by webuilder.info

Menu

Põhilised teenused

Juriidilise büroo „Belor“ juristid teostavad õigusabi erinevates õigusvaldkonnades: konsulteerimine, vajalike dokumentide koostamine, analüüsimine , kahtlusaluste ja süüdistavate kaitse , kannatanu ning tsiviil- hageja esitamine kriminaalmenetlustes ja haldusasjades , eeluurimise asutustes , prokuratuuris ja kohus , samuti juriidiliste ja füüsiliste isikute isiklikke,  varaliste ja mittevaraliste õiguste kaitse esitamine kohus  , riigiasutustes ning omavalitsustes.

Kriminaal- ja haldusõiguse valdkonnas juristid osalevad kriminaal- ja haldusväärtegude menetlustes  kui kahtlustavate ja süüdistatavate kaitsja , kui kannatanu või tsiviilhageja esindaja.

Kriminaal- ja haldusasjadesse kuuluvad  kohtuasjad, mis on seotud füüsiliste või juriidiliste isikute karistamisega , kes on teostanud kriminaal- või haldusväärtegu , mille eest  on ettenähtud kriminaal- või administratiivne vastutus seadusandlikes aktides.

Tsiviilõiguse valdkonnas juristid osalevad tsiviilasjade menetluses kui hageja , kostja , kolmandate isikute , taotlejate ja teiste kohtuasja lahendamisest  huvitatud inimeste esindajad.

Tsiviilasjadesse kuuluvad asjad, mis on seotud rikutud õiguste kaitsmisega, õiguste kehtestamisega , juriidiliste ja füüsiliste isikute kohustuste kehtestamisega või täitmisest vabanemisega , juriidilise tähtsusega faktide kehtestamine jne.

Selliste asjade hulka kuuluvad - asjad , mis tulenevad seadusandlikest aktidest, mis reguleerivad juriidiliste kohustuste suhteid -  varaliste vaidluste lahendamist , võlgade sissenõudmist , omandiõiguse ning mittevaralise õiguse kehtestamist , varalise ja mittevaralise kahjumi kompenseerimist, kohustuste sundtäitmist ja kohustuste täitmisest vabanemist jne.

-asjad, mis tulenevad seadusandlikest aktidest, mis reguleerivad töösuhteid – töötaja ja tööandja vahelisi vaidluste lahendamist ( mis tulenevad töölepingutest ning teistest suulistest või kirjalikest kokkulepetest töötaja ja tööandja vahel ), töölepingu sõlmimist või lõpetamist , töötasu maksmist , puhkuseraha või teiste töötasude maksmist , puhkusest , tööajast , puhkeajast, töötingimustest jne

-asjad, mis tulenevad seadusandlikest aktidest , mis reguleerivad pere-õiguslikke suhteid – abielulepingute sõlmimist ning abikaasade varaliste õiguste määramist, lahutamist, abikaasade varalisi vaidluste lahendamist , laste kohta vaidluste lahendamist, päritolu tuvastamist, alimentide sissenõudmist, lapsendamist jne

-asjad , mis tulenevad seadusandlikest aktidest , mis reguleerivad äri- ja mittetulundusühingute, avalikete  ühingute ja fondide tegemist – asutamine ja registrisse kandmine, registrisse muutuste sisskandmine, likvideerimine, pankrotiasjad;

- juriidiliste ja füüsiliste isikute pankrotiasjad;

-teised asjad , mis tulenevad seadustest , mis reguleerivad tsiviilasju.